Privacyverklaring

Privacyverklaring

KVV Duffel respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe K.VV Duffel persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar K.VV Duffel verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar K.VV Duffel enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn 

Deze privacyverklaring gaat uit van K.VV Duffel VZW, stamnummer 6461 en ondernemingsnummer 0407883812. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

K.VV Duffel vzw
Heidestraat 7B
2570 Duffel
kvvduffel6461@gmail.com
jeugdkvvduffel@gmail.com

Voor wie is deze privacyverklaring bestemd

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze nieuwe, huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten/diensten/producten, klanten en leveranciers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

K.VV Duffel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie van de club en administratie ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen

 • Nakomen verplichtingen in verband met de reguliere of vriendschappelijke voetbalcompetities en bestuurlijke instanties (KBVB, Voetbal Vlaanderen, Gemeente Duffel, …)

 • Je contacteren om onze diensten als voetbalclub uit te kunnen voeren;

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het afleveren van goederen en diensten

 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s in de kantine van de club, op onze website of via sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s, ploegfoto’s en wedstrijdbeelden);

 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;

 • Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 • Het afhandelen van betalingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de bovenvermelde doelen kan K.VV Duffel volgende persoonsgegevens verwerken in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub: 

 • Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats

 • Geslacht en nationaliteit voor aansluiting bij KBVB en/of Voetbal Vlaanderen

 • Bankgegevens

 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, …)

 • Medische aandachtspunten en/of medische afwijkingen conform het bondsreglement B1009

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

K.VV Duffel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij K.VV Duffel

 • Voor minderjarige spelers vragen we standaard de contactgegevens (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) van een of twee meerderjarigen (ouders, voogd, rechtspersoon, …). Voornaam en niet-gerichte foto’s (zoals een ploegfoto) kunnen gebruikt worden op onze website of informatieborden in de kantine van de club, bijvoorbeeld voor ploegvoorstelling of wedstrijdverslagen. Voor het publiceren, gebruiken of doorzenden van alle andere gegevens van de minderjarige spelers vragen we schriftelijke toestemming van de meerderjarige vertegenwoordigers.

Geautomatiseerde besluitvorming

K.VV Duffel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

K.VV Duffel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of zoals vastgelegd is binnen de wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

K.VV Duffel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening in overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven uw persoonsgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

K.VV Duffel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

K.VV Duffel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen die persoonsgegevens bevatten.

 • Aan de medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijk richtlijnen en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens aan het begin van deze verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door K.VV Duffel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via de gegevens aan het begin van deze verklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. K.VV Duffel wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Wijziging aan onze privacyverklaring

K.VV Duffel vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!